Conditii generale de vanzare

CONDITII GENERALE DE VANZARE

Aceste Conditii generale de vanzare (denumite pe scurt “CGV”) reglementeaza raporturile dintre societatea dvs., in calitate de Cumparator si ASAM S.A., in calitate de vanzator (denumita in cele ce urmeaza “ASAM”).
Toate vânzările de produse şi/sau accesorii (denumite în continuare „Produsele) efectuate de ASAM sunt supuse CGV. Orice derogare de la clauzele cuprinse în CGV trebuie să fie convenite în mod expres, printr-un act asemnat de cumparator si ASAM. Orice alţi termeni şi condiţii la care se face referire în comenzile emise de Cumpărător sau de reprezentantul acestuia si acceptate sau nu de ASAM, direct sau indirect, nu vor fi aplicabile, chiar dacă nu au fost respinse în mod expres de către ASAM.

I. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI

1.1. ASAM produce si vinde produsele identificate in prezenta factura fiscala.
1.2. Relatiile comerciale dintre societatile noastre se deruleaza după regulile „EX WORKS” (Incoterms 2010), ASAM îndeplinindu-şi obligaţia de livrare în momentul în care pune mărfurile la dispoziţia cumpărătorului, la depozitul ASAM din jud. Iasi, Romania. Cheltuielile de transport vor reveni în întregime cumpărătorului.
1.3. Transferul dreptului de proprietate asupra produselor are loc în momentul plăţii lor integrale de catre cumparator. Produsele livrate, chiar si dupa facturare, raman in proprietatea ASAM pana la data platii integrale a contravalorii acesteia de catre cumparator.
1.4. Trecerea riscurilor de la ASAM la Cumpărător are loc precum urmează: în momentul predării produselor la cărăuş daca ASAM a fost cel care a organizat expedierea sau în momentul predării efective către delegatul Cumpărătorului în cazul în care acesta asigura ridicarea produselor de la ASAM.
1.5. ASAM nu va proceda la alte livrări în cazul în care cumpărătorul are facturi depasite la scadenta aferente unor livrări anterioare.

II. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

2.1. Daca nu se convine altfel prin comenzile ferme sau prin prezenta factura, plata produselor executate de ASAM se va efectua prin virament bancar la 15 zile de la livrarea acestora.
2.2. Ambalajul este inclus în preţul produselor şi nu se va returna la ASAM.
2.3. Prezenta factura este acceptata de drept daca nu este contestata de cumparator in termen de 5 zile de la emitere.

III. LIVRAREA. AMBALAREA ŞI TRANSPORTUL

3.1. Produsele sunt considerate livrate daca sunt puse la dispozitia cumparatorului la depozitul ASAM („EX WORKS” INCOTERMS 2010).
3.2. ASAM poate să efectueze, contracost, încărcarea produselor in mijloacelor de transport, în termen de 24 de ore de la data sosirii acestora la locul de încărcare. Costurile zilelor de staţionare şi a curselor nule nu vor cădea în sarcina ASAM. Ancorarea produselor în mijloacele de transport cade în sarcina transportatorului.
3.3. Cumparatorul are obligatia de a efectua receptia calitativa a produselor in termen de maxim 5 zile de la livrare. Eventualele reclamaţii calitativa trebuie făcute de către cumpărător în formă scrisă în termen de 5 (cinci) zile de la livrare. Acest termen este socotit termen de decădere, iar în cazul necomunicării deficienţelor constatate înlăuntrul său, se va socoti că bunurile au fost primite în bună stare.
3.4. Aceste reclamaţii nu dau dreptul cumpărătorului de a refuza plata în întregime sau parţial ori de a plăti cu întârziere faţă de data scadentă.

IV. PENALITĂŢI

4.1. In cazul intarzierii la plata a prezentei facturi, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalităţi de 0.1% din valoarea neachitata a facturii, pentru fiecare zi de întârziere. Cumparatorul este de drept în intarziere începand cu data când trebuia executata obligatia ce ii revine fără a mai fi necesara notificarea sa, conform prevederilor art. 1523, alin.1 C. Civil Roman.

V. FORŢA MAJORĂ

5.1. Partile nu vor fi răspunzătoare una fata de alta pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate în baza prezentului contract, dacă neîndeplinirea obligaţiilor respective este cauzată de forţa majoră.

VI. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1. CGV este incheiat în România, iar legea aplicabilă prezentelor CGV este legea română.Toate notificările care se fac în baza CGV se vor redacta în limba română.
6.2. Toate diferendele născute intre parti vor fi soluţionate pe cale amiabilă. In caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de către instantele judecatoresti competente din Romania.

VII. DISPOZIŢII GENERALE

7.1. (1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, inclusiv transmiterea
facturii fiscale, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la sediul social al partii, inclusiv daca este trimisa pe adresa de e-mail oficiala a destinatarului, adresa de e-mail mentionata in factura fiscala si in comenzile ferme emise de cumparator.
(2) Partile convin ca orice comunicare trimisa de pe adresele de e-mail oficiale ale partilor sa fie obligatorii pentru parti, indiferent daca sunt sau nu insoțite de o semnatura electronica.
7.2. Dacă comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.3. În cazul în care orice clauză individuală a prezentelor CGV nu mai este valabilă, total sau parţial, valabilitatea celorlalte clauze rămâne neschimbată.
7.4. CGV sunt redactate atat in limba engleza cat si in limba romana. In cazul aparitiei unor contradictii intre clauzele din limba engleza si cele in limba romana, prioritate vor avea clauzele in limba romana.